Om Munikum

 

 

 

Vår visjon er å ivareta og skape varige verdiar i lokalsamfunn ved å bidra til gode løysingar som støttar kommunene i  gjennomføringa av sitt samfunnsoppdrag. 

Gjennom eit offentlig forskning- og utviklingsprosjekt, har vi i tett samarbeid med seks partnarkommunar utvikla Munikum Årshjul. Vi har sjølve mange års erfaring frå kommunal sektor, og har utvikla eit  verkty vi skulle ynskje vi hadde då vi jobba i kommunen!

 Våre løysingar er utvikla av kommunetilsette for kommunetilsette. Saman med ressurspersonar i partnarkommunane har vi definert problem og funne løysingar som skal imøtekome behova. 

I prosessen har både vi og kommunane fått auka fokus på viktigheita av koplinga mellom tekniske funksjonar og tenester som bidrar til faktisk gevinstrealisering ved bruk av digitale verktøy. 

Vi leverer derfor ei heilskapeleg løysing, som både legg til rette for digital samhandling på tvers, støttar opp under prosessar knytt til etablering av metodar for samhandling og tilbyr konkrete målbare indikatorar for gevinstar.